Image

Koja je svrha projekta?

Voda je jedan od najvažnijih i najdragocjenijih resursa i zato se prema njoj treba odnositi pažljivo i odgovorno. Grad Jastrebarsko nadaleko je poznat po kvaliteti i čistoći vode, a njezino očuvanje i zaštita obveza su svih građana koji u njemu žive. Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko usmjeren je na dodatno podizanje kvalitete jaskanske vode tako što će:

  • unaprijediti planiranje i spremanje zaliha pitke vode

  • smanjiti zagađenje prirode

  • povećati razinu zaštite okoliša

Što obuhvaća projekt?

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko započeo je u listopadu 2017. godine. Dovršetak radova planira se u ožujku 2021. godine, a oni obuhvaćaju:

  • dogradnju sustava vodoopskrbe,

  • dogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda,

  • izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Na taj način značajno će se unaprijediti vodoopskrbni sustav Jastrebarskog te osigurati njegov daljnji kontinuitet i pouzdanost, a u konačnici će se poboljšati uvjeti života za 16.000 stanovnika na području grada i okolice.

Tko će imati koristi od projekta?

  • Možete li zamisliti da na području grada Jastrebarskog brojna kućanstva nisu priključena na sustav odvodnje?

  • Jeste li svjesni da se otpadne vode na području našeg grada ne pročišćavaju prije ispuštanja u okoliš?

  • Znate li da će se projektom u vrijeme pojačane potrošnje osigurati još veće zalihe pitke vode u našem gradu?

Modernizacija, unapređenje i poboljšanje cjelokupnog sustava vodoopskrbe i odvodnje unaprijedit će život svih građana Jastrebarskog i osigurati vodnokomunalnu infrastrukturu dostojnu modernog i naprednog grada.

Važna napomena za građane koji žive i rade u zonama radova

Budući da se u okviru projekta izvode brojni građevinski radovi na izgradnji ili rekonstrukciji vodoopskrbne mreže te izgradnji dodatnih objekata, neizbježno je uspostavljanje privremene prometne regulacije u pojedinim dijelovima grada i naseljima. Pritom je građanima omogućen nesmetan prolaz do kuća i poslovnih objekata. Pojedini radovi ipak uzrokuju poteškoće u prometu, stoga molimo naše sugrađane za strpljenje, razumijevanje i podršku projektu koji donosi bolju kvalitetu života za gotovo 16.000 stanovnika Jastrebarskog.

Tko je zadužen za provedbu projekta?

Korisnik projekta su Vode Jastrebarsko d.o.o., javno gradsko poduzeće usmjereno na neprestano poboljšanje kvalitete života svih stanovnika grada Jastrebarskog osiguravanjem trajne dostupnosti sigurne vode za piće i razvojem djelatnosti na načelima održivog razvoja. Vode Jastrebarsko pružaju kvalitetne i ekološki prihvatljive usluge u području javne vodoopskrbe i javne odvodnje sa snažnim fokusom na primjenu integriranog sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001, upravljanja okolišem ISO 14001 i upravljanja sigurnošću vode za piće ISO 22000.
Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom vrši zajednica ponuditelja koju čine Institut IGH d.d. i Eptisa Adria d.o.o. Usluge nadzora nad provedbom projekta vrši zajednica ponuditelja koju čine Investinženjering d.o.o. i Exstructa d.o.o. Za izvođenje radova angažirano je poduzeće Aquaterm d.o.o. s dugogodišnjim iskustvom u djelatnostima izgradnje komunalne infrastrukture.

Tko plaća provedbu projekta?

Ukupna je vrijednost projekta gotovo 170 milijuna kuna, a čak 72 posto neto iznosa sufinancira se sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. Ostatak iznosa financiraju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i Vode Jastrebarsko d.o.o..

Što se sve gradi u okviru projekta?

U razdobljima povećane potrošnje pitke vode poželjno je osigurati što veće rezervne kapacitete. Nove vodospreme (Draga Svetojanska, Jurjevčani II i Hrašće) osigurat će dostatne količine pitke vode u razdobljima najvećeg opterećenja vodoopskrbnog sustava, čime će se poboljšati njegova pouzdanost i kontinuitet.

Na području Jastrebarskog brojna kućanstva nisu mogućnosti koristiti kanalizacijsku mrežu. Novi kanali, kolektori i crpne stanice omogućit će priključenje oko 4.000 novih korisnika na sustav odvodnje, pri čemu će kanalizacijska mreža biti izgrađena za sva naselja u nizinskom dijelu.

Za vrijeme kišnih razdoblja dio trenutnog kanalizacijskog sustava nema dovoljan kapacitet. Uz to, kanali i vodotoci (recipijenti) u koje otječu oborinske vode nisu dovoljno zaštićeni. Izgradnjom retencijskih bazena, kišnih preljeva, crpnih stanica i cjevovoda, kao i rekonstrukcijom kanala riješit će se problematika zaštite recipijenata preljevnih voda, rasterećivanja, retencioniranja i regulacije otjecanja prema nizvodnim dijelovima sustava.

Otpadne vode s područja grada ispuštaju se izravno u kanale i vodotoke bez pročišćavanja. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda osigurat će pročišćavanje otpadnih voda od korisnika s trećim, najvišim stupnjem pročišćavanja.

Razdoblje provedbe projekta

Datum početka:1. siječnja 2014.

Datum završetka: 30. rujna 2020. (anex 30. lipnja 2023.)
Image

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko u brojkama

97 % priključenost građana na kanalizacijsku mrežu

4.000 novih korisnika kanalizacijske mreže

43,5 km novoizgrađenih kanala i kolektora

15 novoizgrađenih crpnih stanica sa 743 m tlačnih vodovoda

3 novoizgrađene vodospreme ukupnog kapaciteta od 510 m3

3,9 km rekonstruiranih kanala

2 nova retencijska bazena

2 nova kišna preljeva

1 uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)